Regulamin

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego sitehoover.com, którego właścicielem i administratorem jest W3media.pl s.c. z siedzibą przy al. Powstania Warszawskiego 15 w Krakowie, zwana dalej Operatorem.

Operator świadczy usługi drogą elektroniczną, a jego działalność w tym zakresie jest regulowana prawem Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

Użyte w dalszej części niniejszego regulaminu definicje oznaczają:

 • Serwis - internetowy serwis dostępny w domenie sitehoover.com
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie akceptując niniejszy Regulamin.
 • Konto - istniejący w bazie danych Serwisu wpis potwierdzający fakt bycia jego Użytkownikiem.
 • Hoover – miejsce w Serwisie w którym Użytkownik umieszcza odnośniki URL do stron internetowych oraz dodatkowe informacje z nimi związane.
 • Hoover Publiczny – Hoover udostępniony innym użytkownikom Serwisu.
 • Administrator - osoba/osoby wyznaczone przez Operatora, odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
 • Treść - dowolna treść dodana przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności adresy URL stron internetowych, dodatkowe informacje związane z dodanymi stronami, foldery oraz obrazki.
 1. Serwis oferuje Użytkownikom sieci Internet możliwość tworzenia własnych Hooverów zawierających odnośniki do stron internetowych oraz możliwość uzupełniania ich własnymi Treściami.
 2. Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji.
 3. Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Serwisu przez administratora, którym jest Operator, w sposób zgodny z Ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w Serwisie, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Operatora w celach statystycznych i marketingowych.
 5. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.
 6. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto za pomocą opcji dostępnej po zalogowaniu w Serwisie.
 7. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój adres e-mail, który jest równocześnie jego loginem do Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora na ten adres e-mail informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz informacji marketingowych.
 8. Warunkiem korzystania z Serwisu jest potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika za pomocą odnośnika aktywacyjnego otrzymanego w e-mailu po dokonaniu rejestracji.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 10. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta.
 11. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 12. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie Treści umieszczone w Serwisie.
 13. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Zabronione jest umieszczanie w ramach Hooverów Treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz wulgarne, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 15. Hoovery Publiczne, które zawierają odnośniki do stron o tematyce erotycznej, muszą być odpowiednio oznaczone w ich ustawieniach.
 16. Zabrania się wykorzystywania Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, łamania zasad Netykiety, działania na szkodę innych użytkowników i Serwisu. Treści niezgodne z niniejszym regulaminem zostaną usunięte z Serwisu, a Konto ich autora może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora serwisu.
 17. Operator może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi, w tym usunąć Konto, w szczególności jeżeli:
  • Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich.
  • Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety.
  • Użytkownik stosuje techniki i urządzenia zakłócające pracę infrastruktury informatycznej Serwisu.
  • Pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego i potwierdzonego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 7 dni od momentu rejestracji.
  • Konto Użytkownika pozostanie nieaktywne (brak zalogowania do serwisu) przez okres 6 miesięcy.
 18. Operator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia Konta bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny.
 19. Decyzja Administratora o usunięciu Konta i Treści jest nieodwołalna. Użytkownikowi nie przysługuje odwołanie od decyzji Operatora.
 20. Użytkownik oświadcza, że korzystając z funkcjonalności umożliwiającej tłumaczenie wersji językowych serwisu, udziela bezterminowej i nieodwołalnej zgody na wykorzystanie jego tłumaczenia w ramach Serwisu oraz w ramach usług i aplikacji związanych z Serwisem. Użytkownik oświadcza, że wprowadzane tłumaczenia oddają najwierniej sens tłumaczonych fraz według jego aktualnej znajomości języka, którego tłumaczenie dotyczy.
 21. Operator może zamieszczać na stronach Serwisu reklamy w dowolnej postaci i jakimkolwiek czasie emisji.
 22. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 23. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie gwarantuje zachowania powierzonych danych i ich ew. utrata nie może być przedmiotem roszczeń w stosunku do Operatora.
 24. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 25. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 26. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane podczas logowania.
 27. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.